Charles ("Doc Sam") & Idella Samuelson Estate


001.jpg
001.jpg
87.13 KB
002.jpg
002.jpg
93.35 KB
003.jpg
003.jpg
94.93 KB
004.jpg
004.jpg
130.02 KB
005.jpg
005.jpg
65.58 KB
006.jpg
006.jpg
58.99 KB
007.jpg
007.jpg
68.38 KB
008.jpg
008.jpg
76.29 KB
009.jpg
009.jpg
77.31 KB
010.jpg
010.jpg
78.57 KB
011.jpg
011.jpg
122.30 KB
012.jpg
012.jpg
100.82 KB
013.jpg
013.jpg
114.03 KB
014.jpg
014.jpg
139.57 KB
015.jpg
015.jpg
129.03 KB
016.jpg
016.jpg
90.58 KB
017.jpg
017.jpg
80.54 KB
018.jpg
018.jpg
111.12 KB
019.jpg
019.jpg
102.76 KB
020.jpg
020.jpg
68.86 KB
021.jpg
021.jpg
98.01 KB
022.jpg
022.jpg
126.39 KB
023.jpg
023.jpg
128.70 KB
024.jpg
024.jpg
119.57 KB
025.jpg
025.jpg
104.57 KB
026.jpg
026.jpg
99.06 KB
027.jpg
027.jpg
106.10 KB
028.jpg
028.jpg
112.71 KB
029.jpg
029.jpg
107.37 KB
030.jpg
030.jpg
106.11 KB
031.jpg
031.jpg
72.96 KB
032.jpg
032.jpg
82.72 KB
033.jpg
033.jpg
46.77 KB
034.jpg
034.jpg
90.31 KB
035.jpg
035.jpg
84.17 KB
036.jpg
036.jpg
53.45 KB
037.jpg
037.jpg
107.93 KB
038.jpg
038.jpg
87.44 KB
039.jpg
039.jpg
61.22 KB
040.jpg
040.jpg
60.01 KB
041.jpg
041.jpg
54.57 KB
042.jpg
042.jpg
88.89 KB
043.jpg
043.jpg
56.28 KB
044.jpg
044.jpg
50.12 KB
045.jpg
045.jpg
87.83 KB
046.jpg
046.jpg
98.39 KB
047.jpg
047.jpg
69.49 KB
048.jpg
048.jpg
63.18 KB
049.jpg
049.jpg
95.36 KB
050.jpg
050.jpg
51.29 KB
051.jpg
051.jpg
85.80 KB
052.jpg
052.jpg
86.24 KB
053.jpg
053.jpg
84.12 KB
054.jpg
054.jpg
90.60 KB
055.jpg
055.jpg
67.00 KB
056.jpg
056.jpg
48.34 KB
057.jpg
057.jpg
75.10 KB
058.jpg
058.jpg
84.99 KB
059.jpg
059.jpg
119.20 KB
060.jpg
060.jpg
46.57 KB
061.jpg
061.jpg
52.33 KB
062.jpg
062.jpg
75.70 KB
063.jpg
063.jpg
83.48 KB
064.jpg
064.jpg
64.20 KB
065.jpg
065.jpg
94.84 KB
066.jpg
066.jpg
102.08 KB
067.jpg
067.jpg
94.31 KB
068.jpg
068.jpg
55.84 KB
069.jpg
069.jpg
92.45 KB
070.jpg
070.jpg
73.53 KB
071.jpg
071.jpg
93.03 KB
072.jpg
072.jpg
76.68 KB
073.jpg
073.jpg
53.15 KB
074.jpg
074.jpg
54.08 KB
075.jpg
075.jpg
115.79 KB
076.jpg
076.jpg
73.34 KB
077.jpg
077.jpg
83.65 KB
078.jpg
078.jpg
66.50 KB
079.jpg
079.jpg
67.63 KB
080.jpg
080.jpg
78.94 KB
081.jpg
081.jpg
84.28 KB
082.jpg
082.jpg
79.46 KB
083.jpg
083.jpg
75.78 KB
084.jpg
084.jpg
62.61 KB
085.jpg
085.jpg
87.10 KB
086.jpg
086.jpg
59.97 KB
087.jpg
087.jpg
81.68 KB
088.jpg
088.jpg
72.14 KB
089.jpg
089.jpg
54.82 KB
090.jpg
090.jpg
79.41 KB
091.jpg
091.jpg
61.22 KB
092.jpg
092.jpg
69.42 KB
093.jpg
093.jpg
56.03 KB
094.jpg
094.jpg
62.41 KB
095.jpg
095.jpg
61.01 KB
096.jpg
096.jpg
86.22 KB
097.jpg
097.jpg
69.37 KB
098.jpg
098.jpg
81.28 KB
099.jpg
099.jpg
60.26 KB
100.jpg
100.jpg
57.04 KB
101.jpg
101.jpg
68.07 KB
102.jpg
102.jpg
67.48 KB
103.jpg
103.jpg
83.08 KB
104.jpg
104.jpg
79.93 KB
105.jpg
105.jpg
97.32 KB
106.jpg
106.jpg
71.86 KB
107.jpg
107.jpg
142.09 KB
108.jpg
108.jpg
94.71 KB
109.jpg
109.jpg
77.76 KB
110.jpg
110.jpg
69.24 KB
111.jpg
111.jpg
85.80 KB
112.jpg
112.jpg
101.01 KB
113.jpg
113.jpg
115.11 KB
114.jpg
114.jpg
84.66 KB
115.jpg
115.jpg
105.14 KB
116.jpg
116.jpg
104.42 KB
117.jpg
117.jpg
122.80 KB
118.jpg
118.jpg
103.36 KB
119.jpg
119.jpg
102.28 KB
120.jpg
120.jpg
103.10 KB
121.jpg
121.jpg
67.27 KB
122.jpg
122.jpg
88.17 KB
123.jpg
123.jpg
60.55 KB
124.jpg
124.jpg
64.20 KB
125.jpg
125.jpg
55.27 KB
126.jpg
126.jpg
97.45 KB
127.jpg
127.jpg
116.11 KB
128.jpg
128.jpg
57.55 KB
129.jpg
129.jpg
99.97 KB
130.jpg
130.jpg
83.85 KB
131.jpg
131.jpg
87.11 KB
132.jpg
132.jpg
62.67 KB
133.jpg
133.jpg
71.52 KB
134.jpg
134.jpg
92.91 KB
135.jpg
135.jpg
68.37 KB
136.jpg
136.jpg
86.18 KB
137.jpg
137.jpg
74.06 KB
138.jpg
138.jpg
63.65 KB
139.jpg
139.jpg
71.82 KB
140.jpg
140.jpg
93.53 KB
141.jpg
141.jpg
78.50 KB
142.jpg
142.jpg
103.50 KB
143.jpg
143.jpg
121.57 KB
144.jpg
144.jpg
69.88 KB
145.jpg
145.jpg
89.02 KB
146.jpg
146.jpg
83.22 KB
147.jpg
147.jpg
78.78 KB
148.jpg
148.jpg
41.23 KB
149.jpg
149.jpg
88.15 KB
150.jpg
150.jpg
65.29 KB
151.jpg
151.jpg
84.21 KB
152.jpg
152.jpg
53.33 KB
153.jpg
153.jpg
67.06 KB
154.jpg
154.jpg
116.68 KB
155.jpg
155.jpg
83.08 KB
156.jpg
156.jpg
102.62 KB
157.jpg
157.jpg
80.35 KB
158.jpg
158.jpg
90.22 KB
159.jpg
159.jpg
85.96 KB
160.jpg
160.jpg
67.89 KB
161.jpg
161.jpg
78.54 KB
162.jpg
162.jpg
46.97 KB
163.jpg
163.jpg
58.96 KB
164.jpg
164.jpg
81.16 KB
165.jpg
165.jpg
84.89 KB
166.jpg
166.jpg
64.99 KB
167.jpg
167.jpg
92.23 KB
168.jpg
168.jpg
55.17 KB
169.jpg
169.jpg
90.04 KB
170.jpg
170.jpg
72.02 KB
171.jpg
171.jpg
57.27 KB
172.jpg
172.jpg
81.10 KB
173.jpg
173.jpg
73.87 KB
174.jpg
174.jpg
96.34 KB
175.jpg
175.jpg
90.65 KB
176.jpg
176.jpg
86.39 KB
177.jpg
177.jpg
96.70 KB
178.jpg
178.jpg
51.18 KB
179.jpg
179.jpg
71.54 KB
180.jpg
180.jpg
70.84 KB
181.jpg
181.jpg
78.25 KB
182.jpg
182.jpg
74.15 KB
183.jpg
183.jpg
79.66 KB
184.jpg
184.jpg
82.05 KB
185.jpg
185.jpg
88.01 KB
186.jpg
186.jpg
52.92 KB
187.jpg
187.jpg
67.63 KB
188.jpg
188.jpg
79.55 KB
189.jpg
189.jpg
76.07 KB
190.jpg
190.jpg
83.15 KB
191.jpg
191.jpg
50.05 KB
192.jpg
192.jpg
80.23 KB
193.jpg
193.jpg
87.79 KB
194.jpg
194.jpg
97.91 KB
195.jpg
195.jpg
81.08 KB
196.jpg
196.jpg
85.59 KB
197.jpg
197.jpg
68.31 KB
198.jpg
198.jpg
65.25 KB
199.jpg
199.jpg
69.06 KB
200.jpg
200.jpg
50.88 KB
201.jpg
201.jpg
64.84 KB
202.jpg
202.jpg
56.93 KB
203.jpg
203.jpg
90.04 KB
204.jpg
204.jpg
79.15 KB
205.jpg
205.jpg
54.56 KB
206.jpg
206.jpg
60.93 KB
207.jpg
207.jpg
34.58 KB
208.jpg
208.jpg
32.08 KB
209.jpg
209.jpg
101.04 KB
210.jpg
210.jpg
90.42 KB
211.jpg
211.jpg
72.88 KB
212.jpg
212.jpg
72.46 KB
213.jpg
213.jpg
70.48 KB
214.jpg
214.jpg
85.88 KB
215.jpg
215.jpg
94.02 KB
216.jpg
216.jpg
37.97 KB
217.jpg
217.jpg
125.11 KB
218.jpg
218.jpg
104.68 KB
219.jpg
219.jpg
81.22 KB
220.jpg
220.jpg
81.03 KB
221.jpg
221.jpg
51.92 KB
222.jpg
222.jpg
94.49 KB
223.jpg
223.jpg
76.39 KB
224.jpg
224.jpg
43.93 KB
225.jpg
225.jpg
39.54 KB
226.jpg
226.jpg
63.92 KB
227.jpg
227.jpg
107.98 KB
228.jpg
228.jpg
98.93 KB
229.jpg
229.jpg
96.68 KB
230.jpg
230.jpg
99.25 KB
231.jpg
231.jpg
48.13 KB
232.jpg
232.jpg
78.82 KB
233.jpg
233.jpg
90.62 KB
234.jpg
234.jpg
64.79 KB
235.jpg
235.jpg
50.13 KB
236.jpg
236.jpg
45.72 KB
237.jpg
237.jpg
64.39 KB
238.jpg
238.jpg
46.60 KB
239.jpg
239.jpg
39.04 KB
240.jpg
240.jpg
80.51 KB
241.jpg
241.jpg
99.44 KB
242.jpg
242.jpg
105.58 KB
243.jpg
243.jpg
57.93 KB
244.jpg
244.jpg
96.07 KB
245.jpg
245.jpg
92.74 KB
246.jpg
246.jpg
94.74 KB
247.jpg
247.jpg
71.43 KB
248.jpg
248.jpg
91.39 KB
249.jpg
249.jpg
97.54 KB
250.jpg
250.jpg
59.16 KB
251.jpg
251.jpg
69.17 KB
252.jpg
252.jpg
67.83 KB
253.jpg
253.jpg
47.71 KB
254.jpg
254.jpg
48.49 KB
255.jpg
255.jpg
91.48 KB
256.jpg
256.jpg
71.73 KB
257.jpg
257.jpg
74.37 KB
258.jpg
258.jpg
102.91 KB
259.jpg
259.jpg
113.70 KB
260.jpg
260.jpg
63.63 KB
261.jpg
261.jpg
65.34 KB
262.jpg
262.jpg
82.67 KB
263.jpg
263.jpg
108.25 KB
264.jpg
264.jpg
78.31 KB
265.jpg
265.jpg
103.02 KB
266.jpg
266.jpg
95.88 KB
267.jpg
267.jpg
92.55 KB
268.jpg
268.jpg
79.32 KB
269.jpg
269.jpg
54.94 KB
270.jpg
270.jpg
72.70 KB
271.jpg
271.jpg
69.00 KB
272.jpg
272.jpg
70.30 KB
273.jpg
273.jpg
61.26 KB
274.jpg
274.jpg
73.73 KB
275.jpg
275.jpg
74.83 KB
276.jpg
276.jpg
71.08 KB
277.jpg
277.jpg
75.92 KB
278.jpg
278.jpg
59.70 KB
279.jpg
279.jpg
60.13 KB
280.jpg
280.jpg
89.92 KB
281.jpg
281.jpg
61.76 KB
282.jpg
282.jpg
89.98 KB
283.jpg
283.jpg
54.93 KB
284.jpg
284.jpg
111.36 KB
285.jpg
285.jpg
101.71 KB
286.jpg
286.jpg
90.72 KB
287.jpg
287.jpg
74.49 KB
288.jpg
288.jpg
86.01 KB
289.jpg
289.jpg
84.37 KB
290.jpg
290.jpg
106.08 KB
291.jpg
291.jpg
101.65 KB
292.jpg
292.jpg
95.08 KB
293.jpg
293.jpg
57.27 KB
294.jpg
294.jpg
93.17 KB
295.jpg
295.jpg
90.96 KB
296.jpg
296.jpg
91.09 KB
297.jpg
297.jpg
59.68 KB
298.jpg
298.jpg
65.88 KB
299.jpg
299.jpg
70.97 KB
300.jpg
300.jpg
69.53 KB
301.jpg
301.jpg
72.47 KB
302.jpg
302.jpg
81.68 KB
303.jpg
303.jpg
102.01 KB
304.jpg
304.jpg
89.41 KB
305.jpg
305.jpg
75.18 KB
306.jpg
306.jpg
74.89 KB
307.jpg
307.jpg
77.65 KB
308.jpg
308.jpg
71.10 KB
309.jpg
309.jpg
92.74 KB
310.jpg
310.jpg
97.04 KB
311.jpg
311.jpg
100.00 KB
312.jpg
312.jpg
102.79 KB
313.jpg
313.jpg
73.21 KB
314.jpg
314.jpg
91.96 KB
315.jpg
315.jpg
105.39 KB
316.jpg
316.jpg
108.30 KB
317.jpg
317.jpg
87.79 KB
318.jpg
318.jpg
100.04 KB
319.jpg
319.jpg
101.65 KB
320.jpg
320.jpg
97.83 KB
321.jpg
321.jpg
88.42 KB
322.jpg
322.jpg
76.02 KB
323.jpg
323.jpg
77.53 KB
324.jpg
324.jpg
62.00 KB
325.jpg
325.jpg
67.99 KB
326.jpg
326.jpg
113.94 KB
327.jpg
327.jpg
68.79 KB
328.jpg
328.jpg
78.34 KB
329.jpg
329.jpg
77.22 KB
330.jpg
330.jpg
100.06 KB
331.jpg
331.jpg
83.48 KB
332.jpg
332.jpg
100.60 KB
333.jpg
333.jpg
100.80 KB
334.jpg
334.jpg
112.89 KB
335.jpg
335.jpg
79.86 KB
336.jpg
336.jpg
68.79 KB
337.jpg
337.jpg
94.61 KB
338.jpg
338.jpg
88.64 KB
339.jpg
339.jpg
62.36 KB
340.jpg
340.jpg
71.58 KB
341.jpg
341.jpg
75.43 KB
342.jpg
342.jpg
81.35 KB
343.jpg
343.jpg
49.40 KB
344.jpg
344.jpg
77.29 KB
345.jpg
345.jpg
85.15 KB
346.jpg
346.jpg
74.63 KB
347.jpg
347.jpg
90.08 KB
348.jpg
348.jpg
54.92 KB
349.jpg
349.jpg
50.01 KB
350.jpg
350.jpg
46.57 KB
351.jpg
351.jpg
80.97 KB
352.jpg
352.jpg
110.11 KB
353.jpg
353.jpg
51.16 KB
354.jpg
354.jpg
88.66 KB
355.jpg
355.jpg
100.31 KB
356.jpg
356.jpg
81.12 KB
357.jpg
357.jpg
44.36 KB
358.jpg
358.jpg
91.66 KB
359.jpg
359.jpg
96.38 KB
360.jpg
360.jpg
96.72 KB
361.jpg
361.jpg
91.96 KB
362.jpg
362.jpg
89.72 KB
363.jpg
363.jpg
94.79 KB
364.jpg
364.jpg
117.80 KB
365.jpg
365.jpg
98.43 KB
366.jpg
366.jpg
98.81 KB
367.jpg
367.jpg
101.61 KB
368.jpg
368.jpg
95.18 KB
369.jpg
369.jpg
61.47 KB
370.jpg
370.jpg
79.20 KB
371.jpg
371.jpg
90.17 KB
372.jpg
372.jpg
82.23 KB
373.jpg
373.jpg
84.63 KB
374.jpg
374.jpg
87.85 KB
375.jpg
375.jpg
81.94 KB
376.jpg
376.jpg
66.31 KB
377.jpg
377.jpg
59.79 KB
378.jpg
378.jpg
101.94 KB
379.jpg
379.jpg
73.98 KB
380.jpg
380.jpg
66.40 KB
381.jpg
381.jpg
70.70 KB
382.jpg
382.jpg
66.67 KB
383.jpg
383.jpg
59.95 KB
384.jpg
384.jpg
102.89 KB
385.jpg
385.jpg
87.72 KB
386.jpg
386.jpg
81.23 KB
387.jpg
387.jpg
46.45 KB
388.jpg
388.jpg
61.07 KB
389.jpg
389.jpg
83.13 KB
390.jpg
390.jpg
100.15 KB
391.jpg
391.jpg
103.80 KB
392.jpg
392.jpg
78.61 KB
393.jpg
393.jpg
70.94 KB
394.jpg
394.jpg
95.37 KB
395.jpg
395.jpg
79.97 KB
396.jpg
396.jpg
68.83 KB
397.jpg
397.jpg
35.14 KB
398.jpg
398.jpg
75.03 KB
399.jpg
399.jpg
109.22 KB

BACK TO HOME PAGE